Informace

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Zástupci rodičů
Šustová Jana , DiS.
Schovánková Lucie
Draštíková Jana

Zástupci zřizovatele
Draštíková Dana
Šedivý Bohumír
Vlasák Jiří

Zástupci zaměstnanců školy
Prouzová Kamila
Mgr. Suchánek Jiří
Mgr. Havlíková Margita


Volby zástupců pedagogických zaměstnanců školy

Ve dnech 25. a 26. 3. 2019 proběhly volby zástupců pedagogických zaměstnanců školy

VÝSLEDKY:

1. Prouzová Kamila
2. Mgr. Suchánek Jiří
3. Mgr. Havlíková Margita
4. Mgr. Nyklová Lucie
5. Topolská Michaela

Do Školské rady byli zvoleni: Kamila Prouzová, Mgr. Jiří Suchánek a Mgr. Margita Havlíková.

Celkové výsledky voleb jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.


Stížnosti a připomínky:

Každé pondělí v ředitelně školy přímo s paní ředitelkou Mgr. Hanou Špinkovou nebo se zástupcem ředitelky Mgr. Jiřím Suchánkem od 8,00 hod. do 16,00 hod. Doporučujeme předem telefonický kontakt pro rezervaci termínu.


Vítáme nové nápady:

Konzultační hodiny se zástupci rodičů – vždy 1. středu v měsíci v kanceláři školy od 15,30 do 16,00 hod. nebo e-mailem na skolskaradasmidary@seznam.cz.


Školská rada – složení (prosinec 2017 – prosinec 2020)

Zástupci rodičů
1. Šustová Jana, DiS.
2. Schovánková Lucie
3. Draštíková Jana - MÍSTOPŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY, ZAPISOVATEL

Zástupci zaměstnanců
1. Vaníčková Iveta - vedoucí školní jídelny, PŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY
2. Mgr. Suchánek Jiří - zástupce ředitelky školy
3. Mgr. Havlíčková Aneta - učitelka

Zástupci OÚ
1. Draštíková Dana - starostka
2. Mgr. Gracík Aleš - místostarosta
3. Šedivá Jana - zastupitel


Školská rada - základní informace

ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanovením § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
Rada má 9 členů, jedná se poměrné zastoupení z řad učitelů, rodičů a zřizovatele (OÚ Smidary). Funkční období je tříleté. Ředitel školy není jejím členem. Ačkoliv zákon určuje zasedání členů 2x do roka, rada se schází častěji. Zasedání rady je neveřejné. Rada může zvát na svá zasedání hosty. Z každého zasedání je vyhotoven zápis, který je k dispozici na stránkách školy.
Pravomoci ŠR
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy