Přijímací řízení

Základní informace

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích naleznete
ZDE


Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku vydává podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:VYHLÁŠKA ze dne 24. října 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Více zde:

MŠMT


Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

MŠMT vydalo vyhlášku č. 671/2004 Sb., kterou stanoví podrobnosti přijímání žáků na střední školy. Předkládáme Vám pro Vaši lepší orientaci postup při podávání přihlášky na SŠ.

1. Do 31. 1. 2014

Ředitelé SŠ zveřejní na svých internetových stránkách požadavky pro přijetí ke studiu. Pokud budou konány přijímací zkoušky, pak vypíší dva termíny. Rodiče zvolí jeden z termínů a ten vyplní na přihlášku ke studiu. Rodiče si zajistí u žáků s IVP doklad od PPP, toto závisí na jejich rozhodnutí, zda požadují pro své dítě úlevu během přijímacích zkoušek.

2. 31. 1. 2014

Spolu s pololetním vysvědčením obdrží žáci 2 přihlášky na střední školy. Případné dotazy kolem vyplňování přihlášek s Vámi vyřeší výchovná poradkyně.

3. Do 10. 2. 2014

Rodiče si zajistí potvrzení o zdravotní způsobilosti u těch žáků, u nichž je potvrzení podmínkou pro přijetí ke studiu (informaci naleznete na stránkách zvolené školy).

4. Do 14. 2. 2014

Rodiče zajistí doručení řádně vyplněných přihlášek výchovné poradkyni. Vyplněny budou obě strany přihlášky, včetně předmětů a známek. Průměr známek se počítá bez známky z chování! Výchovná poradkyně provede kontrolu uvedených údajů, zkontroluje správnost vyplnění a předá přihlášky paní ředitelce, která razítkem a podpisem potvrdí jejich platnost.

5. Do 28. 2. 2014

Výchovná poradkyně vrátí přihlášky ke studiu žákům. Zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci po předložení občanského průkazu a písemném potvrzení, že jej rodič převzal. Každý žák totiž může obdržet pouze jeden lístek, který je registrován pod evidenčním číslem.

6. 15. 3. 2014

Rodiče musí odeslat přihlášky ke studiu tak, aby do tohoto termínu byly přijaty jednotlivými SŠ. Ředitelé SŠ informují rodiče o zahájení přijímacího řízení úředním dopisem, kde je uveden další postup.

Informace o přijímacím řízení

Je vhodné si ve SŠ převzít potvrzení o podání přihlášky, v případě jejího zaslání poštovní službou uchovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky.
Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy, tím mu bude určen náhradní termín přijímací zkoušky.
O přijetí na SŠ se uchazeč informuje v seznamu uchazečů na stránkách zvolené školy, kterým bylo oznámeno o rozhodnutí o přijetí. Následujícím dnem běží lhůta pro podání zápisového lístku.
Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
Vzít zpět zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje.
Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno poštou, pokud se uchazeč rozhodne podat odvolání proti tomuto rozhodnutí, musí tak učinit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Kde najdete důležité informace týkající se přijímacího řízení?

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Vyhláška č. 671/2004 Sb.
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2010 Sb.

Mgr. Hana Špinková
výchovná poradkyně
tel. 775 160 459
h.spinkova@centrum.cz