Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou péči žákům, rodičům i pedagogům naší školy.

Mgr. Hana Špinková
výchovný a kariérový poradce

Konzultační hodiny: denně 7.00 – 15:00
po předchozí domluvě

spinkova@zssmidary.cz

Mgr. Jakub Lán
metodik prevence sociálně patologických jevů

Konzultační hodiny: denně 8:30 – 15:00
po předchozí domluvě

lan@zssmidary.cz

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj žáků,
 • naplňování vzdělávacích potřeb, rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků,
 • prevence sociálně patologických jevů,
 • řešení výukových a výchovných problémů,
 • vytváření vhodných podmínek pro integrace a inkluze žáků se zdravotním postižením a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro žáky národnostních menšin, cizinců,
 • vytváření podmínek pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
 • poskytnutí kariérového poradenství,
 • poskytnutí průběžné a dlouhodobé péče o žáky s nedostatečným prospěchem a jeho snižování.

ŠPP spolupracuje mimo jiné s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hradci Králové, Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové tel. 495 265 423info@ppphk.cz

Ve školním roce 2023/2024 na naší škole začal působit školní speciální pedagog.

Více informací zde >>

 

Cíle:

 • zkvalitnit sociální klima školy,
 • pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které mají problémy a vytvořit širokou základnu preventivní činnosti,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem,
 • umožnit neodkladná řešení problémů spojených se školní docházkou,
 • sledovat činnosti preventivních programů aktivovaných ve škole,
 • poskytovat metodickou podporu,
 • zlepšovat podmínky integrace žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním,
 • podílet se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků,
 • pracovat průběžně s žákovskými kolektivy
 • zjišťovat individuální předpoklady pro rozvoj nadání žáků,
 • provádět krizovou intervenci a neodkladná šetření,
 • provádět diagnostiku s profesní orientací žáků,
 • spolupracovat s žákovským parlamentem,
 • prohloubit spolupráci s poradenskými institucemi.

Způsoby naplňování cílů:

 • preventivní a intervenční programy,
 • krizová intervence,
 • přednášky, besedy,
 • práce s třídním kolektivem,
 • práce s vybranými skupinami,
 • individuální poradenství,
 • dotazníkové šetření, ankety,
 • pozorování,
 • vyhodnocování rizikového chování.

 

 

Školní preventivní program >>

 

Důležité informace

Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové
J. A. Komenského 326
503 53 Smidary
IČO 70988897

Rychlé kontakty

Škola – kancelář: 495 496 226
Škola – ředitelna: 495 496 223
Školní jídelna: 495 496 909
Školní družina: 702 022 699
Mateřská škola: 495 496 118

Všechna práva vyhrazena. © ZŠ a MŠ Smidary 2023. Web vytvořil AKO Enterprise